Algemene Voorwaarden

1. Minimum orderwaarde en leveringskosten

Voor kantoorverbruiksartikelen:

  • Er is een minimum orderwaarde op deze bestelsite van €40 excl. BTW.
  • De leveringskosten bedragen €6,95 voor elke bestelling onder €75 excl. BTW.
  • Vanaf €75 is er franco levering in de ganse Benelux. Voor andere landen gelden speciale tarieven, te verkrijgen op aanvraag (alle bedragen excl. 21% BTW).

Voor kantoorinvesteringsgoederen zoals meubilair worden orderkosten in rekening gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij de Calipage verdeler geldende regeling.

2. Toepasselijkheid/conversie

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Calipage verdeler die de klant kiest op deze website – verder genoemd ‘de Calipage verdeler’ en haar wederpartij, aanbiedingen, servicecontracten en toekomstige (rechts)betrekkingen daaronder begrepen.

2.2  Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2.3  Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen
geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.

2.4  Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter
op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

3. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

3.1  Elke aanbieding van de Calipage verdeler is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.

3.2  Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de Calipage verdeler deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt. 
3.3  Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 
De Calipage verdeler is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de Calipage verdeler zijn genomen.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn onder voorbehoud van  prijswijzigingen, tik- en publicatiefouten. De Calipage verdeler is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten. Indien u een bestelling heeft geplaatst waarvan wij achteraf vaststellen dat de toegekende prijs foutief is, dan kan u uw bestelling kosteloos annuleren.

4.2  Alle vermelde prijzen zijn af magazijn en exclusief btw en andere taksen (zoals milieutaksen bv. Recupel, andere taksen bv. Auvibel, Reprobel, enz.). Deze worden steeds apart vermeld.

4.3  Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij en worden separaat doorberekend.

4.4  Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de Calipage verdeler het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de Calipage verdeler de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

5. Levering

5.1  Levering vindt plaats af magazijn/de Calipage verdeler, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

5.2  De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Calipage verdeler ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 7. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

6. Levertijd

De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij de Calipage verdeler schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

7. Deelleveringen

De Calipage verdeler is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de Calipage verdeler gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Transport/risico

8.1  Verzending en transport geschieden voor rekening van de Calipage verdeler.

8.2  Indien de verkochte zaak door de Calipage verdeler of een door deze aangewezen
vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de Calipage verdeler van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van toepassing.

9. Eigendomsvoorbehoud


9.1  De door de Calipage verdeler geleverde zaken blijven het eigendom van de Calipage
verdeler totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de Calipage verdeler op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens de Calipage verdeler.

9.2  Door de Calipage verdeler geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

9.3  Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

10. Betaling en zekerheid

10.1  Facturen van de Calipage verdeler dienen binnen 30 dagen na leveringsdatum te worden voldaan op een door de Calipage verdeler aan te geven wijze.

10.2  Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

10.3  Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand, zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling moet verstuurd worden, dit in afwijking van artikel 1146 van het burgerlijk wetboek.

10.4  Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de Calipage verdeler hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de Calipage verdeler bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de Calipage verdeler schadevergoeding te vorderen.
10.5  Ingeval van niet-tijdige betaling van de factuur is een forfaitaire schadeloosstelling van 5% per jaar van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 40 euro.

10.6  De Calipage verdeler is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de Calipage verdeler.
Ingeval de vordering van de Calipage verdeler op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt de Calipage verdeler van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De Calipage verdeler zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

10.7  De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de Calipage verdeler terstond genoegzaam en in de door de Calipage verdeler gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de Calipage verdeler gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

10.8  Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien de Calipage verdeler toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. De Calipage verdeler is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:
- aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
- indirecte schade; 
- gevolgschade;
- schade wegens gederfde winst;
- vertragingsschade;
- schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of
materialen door de wederpartij;
- schade wegens door de Calipage verdeler gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de
inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

11.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het  factuurbedrag dat de Calipage verdeler in rekening heeft gebracht.

11.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan de Calipage verdeler heeft gemeld. 
11.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

11.5 De wederpartij vrijwaart de Calipage verdeler voor alle schade die de Calipage verdeler mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de Calipage verdeler geleverde zaken.

10.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de de Calipage verdeler op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is de de Calipage verdeler ten hoogste een bedrag van Euro 450.000 verschuldigd per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

12. Gebreken; klachttermijnen

12.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met wat 
is overeengekomen;
- of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

12.2  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

12.3  Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de Calipage verdeler.

12.4  Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum
schriftelijk te melden aan de Calipage verdeler.

11.5  Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de
genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

12.6  Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

13. Garantie

13.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5.
13.2  De garantie houdt in dat zaken, die materiaal en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van de Calipage verdeler gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van de Calipage verdeler en dient bij de Calipage verdeler te worden ingeleverd.

13.3  Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

13.4  Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Calipage verdeler enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.

13.5  Indien de wederpartij een beroep doet op een door de Calipage verdeler gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door de Calipage verdeler van het beroep op garantie, de Calipage verdeler in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van de Calipage verdeler te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

13.6  Indien de Calipage verdeler onder de garantie materiaal en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten en zal hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van de Calipage verdeler of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid van de Calipage verdeler voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de wederpartij op grond van de gebleken materiaal en/of constructiefouten ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat.

14. Intellectuele eigendom/auteursrechten

14.1  De door de Calipage verdeler geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht echter al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door de Calipage verdeler geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal de Calipage verdeler naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. 
14.2  De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij de Calipage verdeler niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

15. Ontbinding overeenkomst

15.1  Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de Calipage verdeler voldoet, evenals in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de Calipage verdeler, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de Calipage verdeler op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

15.2  Indien de behoorlijke nakoming door de Calipage verdeler van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de Calipage verdeler komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 15 worden genoemd, is de Calipage verdeler gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

16. Overmacht

16.1  Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de Calipage verdeler zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de Calipage verdeler, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de Calipage verdeler, een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toe de Calipage verdelers of andere derden waarvan de Calipage verdeler afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

16.2  Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De Calipage verdeler is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

17.   Toepasselijk recht/bevoegde rechter

17.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Calipage verdeler en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing.
17.2  Voor geschillen tussen de Calipage verdeler en de wederpartij zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Calipage verdeler is gevestigd.